સુરેશ દલાલ ને જ્યારથી ચિત્રલેખા ના ઝલક માં વાંચતી ત્યારથી એ ગમતા। એમની લખાણ શૈલી અને નવી તથા જૂની બંને પેઢી ને ગમે. અહીં મારી ગમતી એમની અમુક પંક્તિઓ છે. કોઈ કવિતા ની પંક્તિ હશે તો કોઈ સોનેટ। મારી પ્રત્યેક... Continue Reading →

Advertisements