"મારા વિશ્વની 'વસ્તી ગણતરી' કરવાજાઉં તો, ફક્ત 'પપ્પા' નામ ના 'ગ્રહ' માં મારું આખું universe આવી જાય!! નાની હતી  ત્યારે પપ્પા ને ફક્ત પપ્પા જ ગણતી. એ વખતે એ જ મારુ વિશ્વ હતું. પણ જેમ જેમ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ સમજાતું ગયું... Continue Reading →

Advertisements